Zurück

El Ter

Route POI
Geologie
Datenblatt

Einleitung

Els boscos de ribera en bon estat de conservació realitzen una important funció ecològica i paisatgística amb presència de les espècies autòctones com el salze blanc (Salix alba), el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), l’om (Ulmus minor), l’àlber (Populus alba), el pollancre (Populus nigra), el vern (Alnus glutinosa), el saüc (Sambucus nigra), el canyís (Phragmites australis) i la balca (Typha latifolia), entre altres. També són ecosistemes rics en varietat d'avifaunaamfibisrèptilspeixos i mamífers com la llúdriga. Una de les principals amenaces d’aquest hàbitat és la proliferació d’espècies exòtiques i al·lòctones invasores, podent arribar a reemplaçar en alguns casos i alterant profundament l’estructura i funcionament de l’ecosistema. En aquest tram on en trobem, la problemàtica ve associada a la presència de canya americana (Arundo donax), el negundo (Acer negundo) i la robínia o falsa acàcia (Robinia pseudoacacia), així com la possible presència de tortugues de Florida (Trachemys scripta) i de visó americà (Mustela vison), que han estat objecte d’intervenció per intentar minimitzar-ne els efectes negatius.

Bilder