Ruta de la Font de la Riera. Sant Julia de Vilatorta
Return

Plana de Vic

Index card

Introduction

Aprofitem aquesta finestra que ens obra la vegetació per explicar el paisatge que hi veiem.
A ponent veiem la plana de Vic i darrere la ciutat els contraforts de l'altiplà del Moianès entre Santa Eulàlia de Riuprimer i Sant Bartomeu del Grau.

Abans del gran altiplà, els turons que es veuen lleugerament separats i amb margues blaves erosionades que cauen damunt la plana, són els anomenats "turons testimoni de la plana ausetana".

Els turons de la Plana Ausetana protegits pel PEIN estan situats majoritàriament a la part sud-oest de la Plana de Vic. Cada turó, per ell mateix, és un element geològic d'interès. La naturalesa sedimentària dels materials que constitueixen aquests turons, fa que aquests siguin fàcilment erosionables, donant lloc als típics terrers "badlands". També són importants pels fòssils. S'hi ha trobat antigues colònies d'esponges fòssils, amb exemplars únics a Catalunya.

Aquí dalt, aquest ambient solell amb sol prim i eixut, afavoreix l'establiment de plantes com la farigola i la sajolida. Fixeu-vos que apareix la "garriga": formació vegetal arbustiva formada per garric o coscó, que recorda una petita alzineta amb les fulles molt punxants.

 

Images