Rutes al Baix Llobregat
Index card

Introduction

Conjunt d'horts situats al sud del nucli urbà, a banda i banda de la riera de Rafamans, que reben aigües del rec que ve d'una resclosa aigües amunt del poble. Les basses són un element clau per regular la disponibilitat i ús de l'aigua. 
 
Els horts de la Riera tenen un especial interès per la seva organització espacial. Cada habitatge del carrer Sant Isidre disposa d'un hort propi i, els límits d'aquests quedaven establerts per la prolongació dels límits laterals dels habitatges vers la riera, creant un interessant mosaic paisatgístic. 
 
A banda de l'interès ecològic i paisatgístic que representen els horts per si mateixos, cal destacar la gran biodiversitat generada per la diversitat de vegetació i la proximitat de la riera i del bosc. A l'hivern, quan el bosc no és tan ric en aliments, ocellets com les merles, els tallarols, els caragolets, els pinsans, els lluers, els gafarrons, les caderneres, els verdums i esporàdicament el durbec, entre molts d'altres segons l'època, s'acosten als horts per a cercar-hi aliment. 
 
Els amfibis més habituals són el tòtil, el gripau comú, el gripau corredor i la granota verda, aquesta última en clara regressió per l'ocupació de les basses de reg per carpes, que s'alimenten dels ous. També es pot sentir la reineta (Hyla meridionalis) vora de les basses. 
 
Font: Catàleg Patrimoni.diba.cat 

Images