Return

POLLANCREDA

Route POI
Flora
Landscapes
Index card

Introduction

Una alineació llarga i estreta d’arbres columnars i força alts, segueix el curs de la closa del Masferrer, són pollancres (Populus nigra). Aquesta curiosa distribució fa pensar que han estat plantats per interés de l'home. Arbre de rapidíssim creixement i vida curta, sol viure menys de cent anys. Pot aguantar una mica millor la secada que el salze i el vern, és per això que en rius permanents creix a la segona fila, mentre que en torrents estacionals s'hi instal·la sense competència.

La fusta del pollancre, tova i poc densa, és utilitzada per fer caixes d’envelar i pasta de paper. Del mateix gènere tenim l’Àlber (Populus alba) i el trèmol (Populus tremula), tots ells caducifolis i dioics. Les varietats hibridades amb espècies forànies, s’utilitzen per explotacions forestals.

Foto: Wikimedia Commons

Images