Return

Carrer Ample

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

A finals del segle XIX es va començar a construir el carrer Ample, dins el projecte d’urbanització de Baudili Duran, que enllaçava el nucli antic del poble amb el ferrocarril. Un dels primers edificis que es va construir en aquest carrer data del 1893, i és l’antic magatzem de can Duran (que posteriorment es va utilitzar com a cinema) a la cantonada amb el carrer del Reverend J. Bosch. A partir d’aquest any es van anar construint edificis amb cases modestes de planta i pis, les quals tenien petits tallers de taps de suro, que al final es van anar convertint en habitatge. En aquest carrer queden exemples interessants de l’arquitectura de finals del segle XIX i fins als anys vint del segle XX: can Cubó, can Vilahur, Can Duran-Olivé, can Garoina (família Esteba), a l’esquerra, i can Ruscalleda, a la dreta, a la cantonada amb el carrer del Raval. Aquí on estem situats, és can Cubó, d’estil noucentista, era la casa de Josep Pla, mestre d’obres al qual es deuen gran part de les construccions de Cassà des de finals del segle XIX a les primeres dècades del segle XX.

Images