Return

Riera amb roures

Route POI
Flora
Index card

Introduction

A les Gavarres els roures són escassos. En trobem en indrets baguenys, a les vores de torrents humits o a llocs plans de sòls profunds, gairebé sempre formant boscos mixtos amb alzines. A més d'escassos per raó del clima, durant dècades se'ls ha seleccionat negativament. El roure martinenc té un port tortuós, difícil d'aprofitar la seva fusta i la seva llenya no és gaire bon combustible, de manera que sempre s'ha afavorit el creixement o bé de sureres, pel suro, o bé d'alzines, per llenya i carbó.

Images