Return

Cultius de secà

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

Observa els tres cultius predominants: vinya, ametllers i oliveres, per aquest ordre ocupaven els jornals dels pagesos des de finals d'estiu fins ben entrat l'hivern, ja que les seves èpoques de collita se succeeixen.

La vinya fou important motor econòmic de la zona fins a l'arribada de la fil·loxera a inicis del S.XX. El cultiu de substitució van ser els ametllers, que van assolir el seu màxim desenvolupament en aquella època i actualment és un cultiu en retorcés. Avui dia s'estan plantant forces oliveres. Tots ells cultius de secà, ja que la pluviometria és de 600 mm anuals.

Les aigües pluvials i d'escorrentia superficial s'aprofitaven al màxim gràcies als aljubs, cisternes soterrades coronades per una cabina d’on s'extreia l'aigua (foto).

 

Images