Revenir

Cascada i Soldat Romà

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Aquest graó de roca, està format per calcàries dolomítiques. Són materials triàssics (fa 240 milions d’anys ) Anteriors a la formació de les capes superiors on es troben les calcàries altament carbonatades que s’exploten a les pedreres actuals. En mig d’aquests graons de la facies Muschelkalk, podem trobar alguna capa d’arenisques i argiles, més modernes que les que apareixen a Cervelló (Paleozoic, + 290 milions d’anys). Veiem la dissolució de la roca calcària, fenomen conegut com a Carstificació. Causa del relleu superficial del massís i de la formació d’avencs i coves en fondària. Tot just passada la cascada, a mitja alçada, hauríeu de veure el cap d’un soldat romà.

Images