Revenir

MIRADOR DE PORTA BARRADA

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

El relleu de Collsacabra és tabular, és a dir, està format per un conjunt d'altiplans que acaben bruscament en forma de cinglera. Algunes d'elles tenen més de 200 metres d'altitud! Els 2 colors que observem a la roca ens indiquen el diferent origen dels materials que la componen. Les parts baixes vermelloses estan formades per còdols i gresos cimentats i oxidats, provinents d'un antic riu que desguassava les seves aigües fa uns 45 milions d'anys. Els colors grisencs corresponen a roques calcàries d'origen marí dipositades posteriorment en la intrusió d'un antic mar. És una roca molt rica en fòssils (nummulits, bivalves i eriçons) coneguda com a "pedra de Girona", ja que va ser emprada en la construcció de la catedral de la ciutat.

Images