Revenir

Vistes Roques de Medes

Route POI
Paysages
Fichier

Introduction

Si girem la vista enrera tindrem unes vistes privilegiades a Les Encantades i les Roques Medes, amb la Serra Seca al fons, a la dreta podem divisar l'obaga de la Móra, que consitueix l'extrem NE de l'anticlinal d'Oliana, format per encavalcaments de sediments al·luvials, fluvials i lacustres de l'Eocè superior a l'Oligocè inferior (29-37 M anys). Aquests conglomerats que formen les encantades, tenen el seu origen al Cenozoic, durant l´Oligocé(fa 24-34 M d´anys). Els materials d´aquestes formes capritxoses, que han experimentat fenòmens d´erosió diferencial, i que han acabat formant aquests magnífics barrancs i fondalades, tenen el seu origen als dipòsits al.luvials generats al formar-se la serralada pirenaica, als finals del Terciari.
Images