Return

Pi Roig

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Ens apropem a la plana, les especies mediterrànies comencen a fer acte de presència: garric, gatosa i ginebró (foto). El pi roig forma boscos secundaris, és a dir boscos que han crescut allà on hi havia un altre tipus de bosc, el primari, que solia ser la roureda. En molts casos, aquests boscos de pi roig han estat plantats per a l'aprofitament forestal.

El bosc de pi roig és propi d'un un ambient de caràcter centreeuropeu muntà, amb tendències submediterrànies. Aquí és un forest de transició entre aquests dos ambients: el centreeuropeu i el més mediterrani.

Images