Return

Castell de Roset

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Som al portell d'entrada al pla del castell, situat dalt del turó calcari, sobre els plans de la Masó.

Els diversos cossos o edificis adjacents no són tots de la mateixa època, sinó que presenten una seqüència temporal bastant indefinida, que es tradueix en una total irregularitat de la planta del castell. No obstant això, tot fa pensar que primerament es bastí una torre quadrada, d'unes dues o tres plantes, a la part més meridional i que, en l'època de màxima vitalitat i de decadència del castell, s'hi van anar fent ampliacions successives cap a la seva part nord.

A les parets s'hi poden observar encara els forats deixats per l'embigat, cosa que fa que en alguns indrets es pugui deduir l'existència d'unes tres plantes d'alçada. Caldria també sumar un espai soterrani o semi-soterrani, possiblement utilitzat com a celler i estabulari.

Són també interessants altres elements que es troben a redós del castell: una profunda cisterna amb volta de canó, les restes deixades a la roca per l'antiga porta d'entrada, el camí empedrat que s'enfila pel turó o una plataforma semicircular excavada a la roca i que constituïa l'avantguarda defensiva del castell.

Es considera que aquest castell es construí a mitjans del segle XII. Durant el segle XV, en les conflictives relacions amb el rei i, en especial, durant la guerra civil catalana, el castell va tenir un notable protagonisme. Els castlans varen ser gairebé sempre la família cognominada Roset. Des de finals del segle XVII i fins al seu abandó definitiu, possiblement a mitjans del segle XVIII, el castell esdevingué propietat dels Boatella, ciutadans de Barcelona que ja només van aprofitar el castell com a explotació agropecuària i per cobrar-ne les rendes derivades de la jurisdicció, però no hi van residir mai.

Images