Revenir

Vinyes

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

El clima i el tipus de sòl han propiciat conreus i cultius de secà.

El conreu predominant ha sigut el de cereals, ja practicat a l'edat mitjana, principalment blat, ordi i civada. També s'hi feien oliveres, com indiquen els trulls de Parellada i Tutusaus, però, igual que els ametllers, amb poca producció. La vinya era cultiu minoritari i es va intensificar a partir del segle XVIII, però amb una àrea conreable reduïda i situada majoritàriament a la banda de ponent del municipi. Amb la fil·loxera queda reduïda i moltes abandonades. Aquesta plaga va entrar al Penedès cap el 1893 i va arrasar 885.000 ha de vinya en 8 anys. Molts camps es van replantar amb altres arbres: ametllers,... altres es ban replantar amb pi blanc i altres es van abandonar.

Posteriorment es va plantar vinya amb peus resistents americans i des de fa uns anys s'ha intensificat el cultiu 

 

Images