Revenir

Plantació i horts

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

A bona part tram mig de La Tordera, la vegetació de ribera ha estat substituïda per plantacions d'arbres per producció de fusta, i també per conreus de regadiu. El paratge on ens trobem és conegut com els horts de regadiu d’en Tomàs. Es tracta d’una zona inundable del riu on s’hi combinen plantacions de plàtans (Platanus sp) i pollancres (Populus nigra) amb cultius de regadiu com lleguminoses, i altres hortalisses. Pollancres i plataners són les espècies més utilitzades a Catalunya en les plantacions per a producció de biomassa. Són espècies de creixement ràpid, que permeten una alta densitat d’implantació i una curta rotació (de 2 a 7 anys). La productivitat habitual d’aquestes plantacions oscil·la entre les 10-15 t/ha i any de matèria seca. Malgrat això, seva influència és especialment important degut a la reduïda dimensió del l’aqüífer al·luvial de La Tordera; i és que aquestes espècies , tenen uns requeriments hídrics notables.

Images