Revenir

Alzines i Figues de Moro

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Tot just acabem de passar un tram fragmentat i força degradat de bosc amb alzina surera que viu en aquestes zones més elevades. La vegetació que trobem en aquest punt és la típica mediterrània de pinedes i alzinars, molt degradats per l'acció humana, on el sotabosc és dens, amb brucs, estepes, caps d'ase, gatoses, argelagues, etc. 

Ara, en aquest tramet de camí, ens trobem davant d'un bosc curiós: l'acció antròpica ha empobrit la comunitat vegetal original i ha aportat noves espècies invasores com les figues de moro, que li donen un punt d'exotisme a aquest entorn.

Images