Revenir

Veg Dunar

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Amb l'arribada del bon temps veurem una petita mostra de la a vegetació típica de platja. La majoria d'aquestes plantes són anuals i estan ben adaptades a les precàries condicions ambientals que ofereix la platja: elevada aridesa, forta irradiació solar, inestabilitat del substrat, vent i elevada concertació de sal; sense oblidar la forta pressió humana sobre aquests espais.

A la platja hi trobem plantes preparades per viure a la sorra, anomenades psammòfiles, i plantes que suporten elevades concentracions de sal, anomenades halòfiles. Totes elles juguen un paper molt important en la formació i la consolidació dels sistemes dunars.

Entre les espècies que podrem trobar destaquen: el jull de platja (Elymus farctus), el panical marí (Eryngium maritimum), el cascall marí (Glaucium flavum) i el rave de mar (Cakile maritima).

Images