Revenir

Pollancreda

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Una alineació llarga i estreta d’arbres columnars i força alts, segueix el curs del rec d’Aigüespartides, són pollancres (Populus nigra). Arbre de rapidíssim creixement i vida curta, sol viure menys de cent anys. Pot aguantar una mica millor la secada que el salze i el vern, és per això que en rius permanents creix a la segona fila, mentre que en torrents estacionals s'hi instal·la sense competència. La fusta del pollancre, tova i poc densa, és utilitzada per fer caixes d’envelar i pasta de paper. Del mateix gènere tenim l’Àlber (Populus alba) i el trèmol (Populus tremula), tots ells caducifolis i dioics. Varietats hibridades amb espècies foranies, s’utilitzen per explotacions forestals.
Images